createMainParam_choice_item#

图块代码

../../_images/createMainParam_choice_item.png

javascript

name,

python

name,

npl

name,

参数#

参数

类型

默认值

说明

name

string

“”

示例#

'',
'',
'',